30 stycznia 2018 r. uchwałą nr 4824/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja polegała m.in. na zmianie wskaźników produktu EFRR oraz typu beneficjenta,  dostosowaniu zapisów dokumentu do obowiązującej  Umowy Partnerstwa jak również do nowych Wytycznych w obszarze edukacji, wprowadzono zmiany w związku z realokacją środków w Działaniu 7.1 i 7.2, a także  w wyniku zakończenia procesu kontraktacji  zmianie uległa alokacja w działaniach 8.4, 9.1, 9.2.

Aktualizacja wskaźników produktu EFRR została równocześnie wprowadzona do załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020. Wprowadzono także zmiany w projektach pozakonkursowych w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.