31 października 2018 r. uchwałą nr 6136/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). 
Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian w część II, III i IV ( SZOOP RPO WD). Są to przede wszystkim zmiany powstałe w wyniku realokacji środków UE oraz BP dla Osi Priorytetowej 10, Działań 10.1, 10.3, 10.4 oraz Poddziałań 1.4.1, 1.4.2, 6.3.1, 6.3.2, 10.1.1, 10.2.1, 10.2.4, 10.4.1.
Wprowadzono także zmiany w załączniku nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz w załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.
Ponadto zostały uaktualnione kryteriach wyboru projektów tj. załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR oraz Pomocy Technicznej.
Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.

Zaktualizowane dokumenty znajdują się poniżej oraz w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami