Informujemy, że 22 maja 2017 r. uchwałą nr 3808/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD).

Zmiany dotyczą aktualizacji kart części  II, III oraz IV SzOOP, a także Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020.

Poniżej wykaz zmian wraz z uchwałą. Wszystkie dokumenty znajdują się tutaj