26 czerwca 2017 r. uchwałą nr 3995/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD).
Zmiany dotyczą przede wszystkim  dostosowania wskaźników rezultatu bezpośredniego i wskaźników produktu do zmienionej WLWK na mocy przyjętych w dniu 18.05.2017 r. zmiany Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych  na lata 2014-2020. Szczegółowy wykaz został ujęty w dokumencie Wykaz zmian SzOOP RPO WD
Zmiany dotyczą aktualizacji kart części II, III oraz VI  SzOOP, a także następujących załączników :
Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020,
Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020,

a także Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020.