28 sierpnia 2018 r. uchwałą nr 5892/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Obecna aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD, polega przede wszystkim na dostosowaniu dokumentu do zmian wprowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 27 lipca br.

Wszelkie zmiany zostały wyszczególnione w Wykazie zmian Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.

Archiwalne wersje dokumentu znajdują się w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami