29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 2418/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD).

Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji SZOOP oraz załączników SZOOP:

  • kart poszczególnych działań RPO WD,
  • zgodnie z Uchwałą ZWD 2301/V/16 z dnia 8 czerwca br. w sprawie wskazania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej dla Działania 8.5 , Działania 8.6 oraz Działania 8.7 ramach RPO WD 2014–2020  – w kartach działań 8.5, 8.6. 8.7 wskazano jako IP Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
  • załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020,
  • załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 (dodanie kolejnych kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO),
  • załącznika nr 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020,
  • załącznika nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, załączniki oraz wykaz zmian w SZOOP są dostępne na stronie RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/zmiana-szoop-rpo-wd-czerwiec-2016-r/