Dnia 28 grudnia 2017 r. uchwałą nr 4708/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany załącznik nr 5 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  
 Zmiana załącznika nr 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020  dotyczy aktualizacji wskaźników oraz terminu zakończenia realizacji wybranych projektów. Szczegółowe informacje zostały ujęte w Uzasadnieniu do Uchwały.