Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdził zmiany w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, nr naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-318/18.  
Zmiana regulaminu naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 polegająca na przesunięciu terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie z 25 lutego 2019 r. na 24 maja 2019 r. Zmiana pociąga za sobą konieczność wydłużenia okresu realizacji projektów. Rekomendowany termin zakończenia realizacji projektu zmienia się z września 2021 r. na grudzień 2021 r. 
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce o naborze: Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF