Informujemy, że od 9 września br. obowiązują zmienione „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Dokument (w tym wersja w trybie „rejestruj zmiany’) wraz z Opisem zmian dostępny jest na portalu Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl