UWAGA!

Informujemy,  że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków. Termin zakończenia naboru został przesunięty z  dnia 19 lutego 2016 r. na dzień 22 lutego 2016 r.


UWAGA!
Informujemy,  że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków. Termin zakończenia naboru został przesunięty z  dnia 5 lutego 2016 r. na dzień 19 lutego 2016 r. do godziny 15.00.


UWAGA!
Protesty w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF należy składać do Gminy Wrocław pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej:
a) osobiście:
– w ZIT WrOF, pod adresem: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pokoju 102, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, tj. od 7:45 do 15:45 z dopiskiem na kopercie: „ZIT WrOF”
lub
b) kurierem lub pocztą:
– na adres ZIT WrOF: Gmina Wrocław, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław z dopiskiem na kopercie „ZIT WrOF”. 
Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zmiany niniejszego adresu Wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IOK.


UWAGA!
Informujemy, iż Uchwałą Nr 1593/V/15 z dnia 21 grudnia br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zmianę w Kryteriach do naboru 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF (w zakresie Kryteriów oceny).

W związku z tym dotychczasowy załącznik nr 3 do Regulaminu jest nieaktualny i został zastąpiony poniższym


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4 “Środowisko i zasoby” Działania 4.3 “Dziedzictwo kulturowe”, Poddziałania 4.3.2 “Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF”.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.