18 lipca został zakończony nabór wniosków w konkursie nr RPDS.04.02.01-IZ.00-02-123/16 dla Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF. W ramach konkursu złozono 4 wnioski, których całkowita wartość wynosi 63 249 316, 63 pln, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to 34 119 427,20 pln. Lista wniosków zarejestrowanych w konkursie znajduje się w zakładce o naborze