27 marca 2020 r. zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia uchwał:

  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR  dla: 
  1. Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw  – Schematu 1.4.C. „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”
  2. Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” –  Poddziałania 3.1.A  – przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej służącej wytwarzaniu energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty realizowane przez certyfikowane klastry energii
  3. Działania 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”  – Poddziałania 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów oraz przyjęcia Planów działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2020 polegająca na wprowadzeniu nowych kart dla: 
  1. Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy – Typ F Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES
  2. Działania 10.1 – Poddziałania 10.1.4. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
  • Uchwała w sprawie przyjęcia wyników badania i sposobu wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych (e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-2020”

W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania, głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały.