Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw– ZIT WrOF

Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

 1. a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
 2. b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

 • DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, tj.:

Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty:

 1. wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
 1. wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
 • dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
 • tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową(kompleksową) „strategię biznesową  przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej/lub samodzielnie przez przedsiębiorcę.  Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 Bb.

Plan nie może być starszy niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W przypadku projektów partnerskich sprawdzane będzie posiadanie w/w dokument/ów przez wszystkich partnerów projektu.

 

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną,
a wsparcie udzielone zostanie  na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  3  września  2015  r.  w  sprawie regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  w  ramach  celu  tematycznego  3  w  zakresie  wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów  operacyjnych  na  lata  2014-2020  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1377).