Nabory wniosków

Zmiana w Regulaminie konkursów dla Działania 10.4

8.05.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-346/19, RPDS.10.04.02-IZ.00-02-347/19, RPDS.10.04.03-IZ.00-02-348/19 , RPDS.10.04.04-IZ.00-02-349/19 w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zmiana Regulaminu konkursów polega na: wydłużeniu terminu składania wniosków z 20 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. aktualizacji orientacyjnych terminów rozstrzygnięcia konkursów […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18 – ZIT WrOF – 29.04.2019 r.

29 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 676/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania […]

Lista projektów przekazana do oceny merytorycznej dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

Dnia 8 kwietnia 2019 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF. Pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 41 projektów, których wartość całkowita wynosi 44 553 098,94 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 37 742 655,11 zł. Projekty […]

Zmiana dokumentacji konkursowej dla naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa dokumentacja konkursowa dla naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 Poniżej wyszczególnione zmiany: 1. Zmiana w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie:  Terminu zakończenia naboru: z: do godz. 15.00 dnia 19.04.2019 r. na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r. 2. Zmiana w Załączniku nr 1 „Zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach […]

Zmiany w konkursie nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF

zmiany w dokumentacji konkursowej w zakresie wydłużenia terminu zakończenia naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18 Zmiany w Regulaminie i Ogłoszeniu konkursu w zakresie: a)        Terminu zakończenia naboru: z: do godz. 15.00 dnia 29.03.2019 r. na: do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r. b)        Orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z: wrzesień 2019 r. na: październik 2019 r. Link do ogłodszenia o konkursie […]

Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru dla Poddziałania 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOF

Dnia 20 marca 2019 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18). Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej  ZIT w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18-ZIT WrOF znajduje się ponadto w […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 – ZIT WrOF – 19.03.2019 r.

19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 512/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana w wyniku zwiększenia alokacji ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18)

w związku z podjęciem przez  Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uchwały nr 406/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 254/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – luty 2019

18 lutego 2019 r. uchwałą nr 372/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na luty 2019 r. Dane zostały przygotowane wg stanu na ostatni dzień roboczy  stycznia 2018 r. Zastosowano kurs […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18 – ZIT WrOF

Dnia 25 lutego 2019 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18). Szczegółowe informacje znajdują […]

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą nr 298/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.  W Harmonogramie wprowadzono następujące zmiany: 1.      Dodano konkurs w poddziałaniu 1.3.3   ZIT AJ. 2.      W Działaniu 3.3 Efektywność […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 258/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18

21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 254/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 – ZIT WrOF – zmiana listy 21.01.2019 r.

W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 259/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego […]

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i EFS na potrzeby procedury odwoławczej – STYCZEŃ 2019 R.

15 stycznia 2019 r. uchwałą nr 234/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na styczeń 2019 r.  Uchwała + uzasadnienie styczeń 2019 Załącznik wolne środki EFRR i EFS dla procedury odwoławczej […]

Zmiana w Regulaminie konkursu dla Działania 10.2

W dniu 15.01.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w ogłoszonych naborach tj.: Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 wynosi: 5 926 849,46 EUR tj. […]

1 2 3 4 5 6 25

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close